📃 متن

نبودنت را خیلی جاها تجربه کرده ام…
ازبام تهران گرفته …
تا بازار تجریش…
بودنت را اما یک بار…
زیر باران تجربه کردم …
و با این حال با بودنت…
بیشتر از نبودنت خاطره دارم…
عجیب نیست؟

💔 دلشکسته ها

🆔 @delshekasteha36