بانک املاک بابل(املاک مجید)

برای ورود لینک زیررالمس نمایید
@bankamlakbabol
بامدیریت؛وکیل جعفری،مهندس مهدی پور

تلفن تماس :وکیل جعفری 09111115318

مهندس مهدی پور 09111166915

32323149 دفتر
ارسال مطلب وعکس برای فروش👈

@jafari011