🏡مغازه

9متر. خیابان بازار

2متردهنه

درب ریموت شيشه سکویت

سقف کاذب

اعیان

برق

600میلیون تومان

انباری🏡. محدوده، بازار، پنجشنبه بازار

7/5متر.

2متردهنه

انشعابات ندارد

عرصه واعیان وقف

300میلیون تومان