تریستور و دیودهای قدرت مورد استفاده در مبدلهای الکترونیک قدرت

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001