بانک خازنهای فیلم قدرتی برای ذخیره سازی انرژی

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001