گرمایش القایی induction heating
با استفاده از یک مبدل الکترونیک قدرت، جریان فرکانس بالا از یک کویل عبور میدهند. اگر در وسط کویل یک قطعه آهن باشد در داخل آهن، میدان مغناطیسی فرکانس بالا ایجاد میشود. تلفات جریان گردابی یا همان تلفات فوکو در داخل آهن بوجود می آید و سبب ایجاد حرارت و ذوب آهن میشود. از این تکنیک در صنایع ذوب فلزات استفاده میشود.

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001