مهره فریتی Ferrite Bead برای حذف تداخل الکترومغناطیسی EMI فرکانس بالا

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001