اتصال سری چند تریستور برای تحمل ولتاژ بیشتر را Thyristor Valve مینامند. شکل فوق یک یکسوساز 12پالسه با ولوهای تریستوری

⚡️برق قدرت کشور
🔻🔻🔻
🆔 @bargh001