ساعت امروز را به وقت عاشقی كوک كن..
اين صبح لبخندهايت را روی مدار خوشبختی تنظيم كن…
نفسهايت را با بوی مهربانی با فرشتگان آغشته كن.
و صبح را زیبا آغاز كن

#صبحتون_عاشقانه ❤️❤️

[[ اتصال به پروکسی ]] ——————————————–
🅾️ @IR_proxi