شخصی که دید و نگرش به آینده داشته باشد
مطمئنا قدم های درست تری برمیدارد… این موقعیت نیست که انسان رو میسازه ، این انسان است که موفقیت و ثروت رو خلق میکند.

انسانهای موفق آینده نگر و دور اندیش هستند…
اصل مهم اینه که در زمانی که انسانها از محال بودن ارزوهات صحبت میکنند ناشنوا باش…

#مصطفی_باباییان

لینک اینستاگرام👇

instagram.com/mostafababaeian_vision

لینک تلگرام👇
t.me/mostafababa