حـ.ـ.جـ.ــے گـ.ـ.اهـ.ـ.ـح وقتا آدم باید زمین بخوره تا ببینه کیا پشتشن😪