بساطِ هرزگی هاتونو
کنارِ آدمایِ ساده پهن نکنید
انصاف نیس.!😉👋