زمینه سازان حکومت جهانی

تبلیغ اندیشه مهدویت ، یکی از وظایف منتظران است.
معرفي كانال مهدوي ، ترویج اندیشه مهدویت است.

ارتباط با ما: