📸 امشب/ نامگذاری اتوبان پاسداران اهواز به نام شهید قاسم سلیمانی .