🔴 #فوری

🇮🇶 پارلمان عراق طرح اخراج نیروهای آمریکایی از این کشور را تصویب کرد.