🖍زانوجاروبرقی سامسونگ

📨ارتباط باکانال ازطریق ایدی زیر:
@YTG_YADAK