اینو خیلی دوس داشتم بخورم از بس چهره فریبنده ای داشت! ولی اصن نمیدونم چی بود! گفتم یه وخ بخورم مسموم میشم😐

🆔 @Gizmiz 👨🏻‍💻