وقتی تنها ادمین کانال باشی باید خیلی مراقب خودت باشی. یه اتفاق کوچیک برام بیفته در حد حتی چند ساعتم باشم گیزمیز تعطیل میشه😄 خلاصه تو این دو سال خیلی مراقبت کردم🤒

🆔 @Gizmiz 👨🏻‍💻