بعضي"ضربه ها" نمي بُره

زخم نمیڪنہ

حتي خراش هم نمیندازه!

فقط"دردت" میاد

اونقدر ڪه نفست رو "بند" میاره!💔

@Texter5