عجب در آن
سر زلف معنبر مفتول
که در کنار تو خسبد
چرا پریشان است!

#سعدى
🍃🌸🍃