منحصر شد
همه‌ی دار و ندارم به جنون
به چه ره خرج کنم
اینهمه دارایی را؟

#عارف_قزوینی
🍃🌸🍃