گرد دل من، جانا
دزدیده همی‌گردی
دانم که چه می‌جویی
ای دلبر عیارم !

#مولانا
🍃🌸🍃