از رستم پیروز
همین بس که بپرسند
از کشتن سهراب
به تهمینه چه گفتی؟

#فاضل_نظری
🍃🌸🍃