سهام نگر

مطالب این کانال صرفا دیدگاههای شخصی بنده ست.

پیشنهاد خرید یا فروش نمیباشد. بنابراین قبل از هر گونه ترید خودتان بررسی کنید.
حرفهای بنده را ملاک تصمیم گیری قرار ندهید.

ارتباط با ادمین:
@rezaeibourse