هدایت تحصیلی گلاله

هدایت تحصیلی، انتخاب رشته سال نهم، آشنایی با رشته های مختلف. سوالات و نظرات خود را به آیدی زیر بفرستید.
@darvishi21 درویشی