​​⭕️از این رخدادعجیب فهمیدم که بعد از اشتباه میتونم
1-به خودم لعنت بفرستم
2-بندازم گردن دیگران
3-حسرت بخورم
4-یا بجای همه اینها جبران کنم.