🔵🔵روانشناسی #فرد_نگر_آلفرد_آدلر

#سبک_زندگی
🔺ساختار شخصیت منسجم از سبک زندگی فرد بوجود میآید

🔺خودپنداره ،احساسات به دیگران ، نگرش به دنیا را در برمیگیرد

🔺حاصل وراثت، محیط و نیروی خلاق فرد است

🔺در 4یا5سالگی کاملا تثبیت میشود

🔺نشات گرفته از تعامل های اجتماعی است که در سالهای اولیه رخ میدهد

🔺افراد سالم انعطاف پذیر رفتار میکنند

🔺سبک زندگی افراد سالم پیچیده، پرمایه و تغییر پذیر است
@ravanshenasan1