🔵🔵روانشناسی #فرد_نگر_آلفرد_آدلر

#نیروی_خلاق
🔺#زندگی افراد را کنترل میکند

🔺سبب هدف نهایی افراد در زندگی است

🔺روش تلاش کردن را تعیین میکند و به رشد علاقه اجتماعی کمک میکند

🔺نیروی خلاق به #حرکت و #پویایی اشاره دارد

🔺شیوه ای که تاثیرات وراثت و محیط را در زندگی تعبیر میکنیم همان #نگرش_خلاق ماست
@ravanshenasan1