📢📢📢…..توجه 📢📢📢……توجه

🌐بنا به درخواست اعضا گرامی اولیـــــــــن کــــــــــانــــــــــال تـــخصصـــــی
روانشنـــــاســــــی شــــــــخصیت :

💥جهت دسترسی آسان به مفاهیم و نظریات رشد ، لینکهای های نظریات رشدی را تفکیک نموده و با لمس روی هر لینک به مطالب مورد نظرتان دسترسی خواهید داشت :
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

💥آغاز درس شیرین #روانشناسی_شخصیت ( شولتز و فیست )
https://t.me/ravanshenasan1/4879

نظریه روانپویشی فروید درس شخصیت
https://t.me/ravanshenasan1/4880

نظریه کارل یونگ درس شخصیت
https://t.me/ravanshenasan1/5122

نظریه فرد نگر آلفرد آدلر
https://t.me/ravanshenasan1/5122

نظریه روانکاوی اجتماعی کارن هورنای
https://t.me/ravanshenasan1/5542

نظریه روانکاوی انسان گرا اریک فروم

https://t.me/ravanshenasan1/5665

نظریه پسا فرویدی اریک اریکسون
https://t.me/ravanshenasan1/5780

نظریه کل نگر پویشی انسانگرا آبراهام مازلو
https://t.me/ravanshenasan1/5840

نظریه فرد مدار راجرز
https://t.me/ravanshenasan1/5967

نظریه وجود نگر رولومی
https://t.me/ravanshenasan1/5967

نظریه شخصیت گوردون آلپورت
https://t.me/ravanshenasan1/6089

نظریه صفت مک کری و کاستا
https://t.me/ravanshenasan1/6089

نظریه عاملی زیستی آیزنگ
https://t.me/ravanshenasan1/6138

نظریه تکاملی شخصیت باس
https://t.me/ravanshenasan1/6196

نظریه رفتاری اسکینر
https://t.me/ravanshenasan1/6196

نظریه اجتماعی شناختی بندورا
https://t.me/ravanshenasan1/6244

نظریه شخصیت راتر و میشل
https://t.me/ravanshenasan1/6244

نظریه شخصیت راجرز
https://t.me/ravanshenasan1/6244

نظریه شخصیت آبراهام مزلو
https://t.me/ravanshenasan1/6244

نظریه سازه های شخصی جرج کلی
https://t.me/ravanshenasan1/6627

نظریه وجود گرایی رولومی
https://t.me/ravanshenasan1/6874

نظریه نیاز به پیشرفت دیوید مک کلند
https://t.me/ravanshenasan1/6874

نظریه خلق و خوی باس و پلامین
https://t.me/ravanshenasan1/6874

نظریه طبقه بندی کرچمر
https://t.me/ravanshenasan1/7030

نظریه طبقه بندی شلدن
https://t.me/ravanshenasan1/7034

نظریه ارگانیسمی گلداشتاین
https://t.me/ravanshenasan1/7034

نظریه انگیزه و پاسخ دالارد و میلر
https://t.me/ravanshenasan1/7061

نظریه روانکاوی فروید
https://t.me/ravanshenasan1/7066

نظریه مراحل مرگ کوبلر راس
https://t.me/ravanshenasan1/7372

نظریه سرشتی شلدون
https://t.me/ravanshenasan1/7670

نظریه معنا درمانی فرانکل
https://t.me/ravanshenasan1/7794

نکات مهم کلیدی،تست های ارشد ودکترا

🔴اولین کانال تخصصی
"روانشــــــــــــــــناسی رشــــــــــــــــــد و شخصیت "
https://t.me/ravanshenasan1/4879