🔺پاسخ:
برنر در نظریه اش به روابط بین فرد و محیط نزدیکش ریز سیستم میگوید
@ravanshenasan1