سوال
به نظر والن #انضباط_فکری چیست؟
توانایی تازه ای که در کودکان ۶تا ۷سال بوجود میآید و اصطلاح "دقت" درباره آن بکار میرود .
@ravanshenasan1