🔺نکته
به نظر #والن کاتابولیسم یعنی:
مجموعه واکنش های بیو شیمیایی که ماده زنده را به صورت فضولات در می آورد و جز ویرانساز #متابولیسم را تشکیل میدهد
@ravanshenasan1