🔺نکته
به نظر #والن مجموعه فعالیتهای متابولیسم که به ترکیبهایی منتهی میشوند و در عمل جذب مداخله میکنند را #آنابولیسم گویند
@ravanshenasan1