کاربرانی که در حال استفاده از ربات هستند اگر مشکلی دارند حتما بیان PV