سفارش مشتری عزیزم. از تهران
نشانگر و تزیینات یخچال😘