فیلم جلسه ششم از تدریس آنلاین زیست شناسی کنکور نظام جدید دکتر قربانی به همراه جزوه آن قسمت از تدریس بصورت رایگان جهت استفاده علاقمندان و همچنین نمونه ای برای توصیف چگونگی و سبک تدریس خدمت داوطلبین عزیز ارائه میگردد.
@Biology24h
https://www.instagram.com/dr.mostafa.ghorbani