🧿🌹فراموشی در مرام ما نیست🌹🧿

🌙🌙بلندی یلدا فقط یک دقیقه است، اما ارادت ما

به شما بی انتهاست…🌙🌙

🍉🍉یلدایتان پیشاپیش مبارک🍉🍉

🧿🌹ارادتمند شما فروشگاه تولید و پخش شهباز برنز🧿🌹
@shahbazibrnz