دوستان حتما تایید دومرحله ای رو فعال کنید
نام تعدادی از تلگرام هایی که در حال حاضر انتقال مالکیت چنل با تایید دومرحله ای رو دارند براتون گذاشتیم

⭕️ تلگرام اصلی_ تلگرام پلاس _ویدیوگرام_ تلگرام دیار_ پلاس گرام _ فیلتر گرام _بیست گرام _نیتروگرام