#کلاهبردار
#صرافی_اونیکس

🔰 مشکل این صرافی و اصلی ترین مشکل واریزی های فیشینگ بر برخی از کاربران هست تعداد گزارشات فیشینگ بحدی بود که در یک پست جا نمیشود 🔰

🔰البته خود صرافی که صحبت کردیم ما دردفاع گفته که واریزی های فیشینگ ازسوی کارمندی بوده از صرافی که بنظرما بعید بنظر میرسد باز درصورت داشتن مدارک معتبر ازسوی صرافی پست بعد از تبرئه برداشته میشود🔰

🇮🇷🇮🇷🇮🇷صدای شرطبندی ایرانی

@sedayeshartbandi