چارت هفتگی شتران – تعدیل شده
P/E 4.73

⚜️@boorstf ⚜️