خکاوه بروزرسانی چارت هفتگی – عبور از مقاومت 240

⚜️@boorstf ⚜️