ونوین – چارت هفتگی – امکان تکمیل موج 3 در صورت مساعد بودن بازار وجود دارد

⚜️@boorstf ⚜️