بروزرسانی چارت هفتگی سکه امامی

نمودار قرمز رنگ – ارزش واقعی سکه – در حال حاضر سکه امامی تقریبا بدون حباب میباشد.

⚜️@boorstf ⚜️