ست اجیل خوری پیوتر

ترڪیبی ازشیشه وفلز

یڪ طراحی خلاقانه ومنحصربه فرد

مخصوص شڪلات،بیسڪوییت،آجیل بستنی و…
بازهم مطابق باسلیقه شماڪاربردتغییرخواهدڪرد

موجود دررنگ آنتیڪ و طلایی

قطر ۱۰ سانت
ارتفاع ۸ سانت
دارای جعبه ڪادویی