ست زیر سیگاری انتیڪ

جنس بدنه از فلز شیشه
بسیار باڪیفیت
آبڪاری شده
پایه دار
طراحی زیبا
ساخت ڪشور ایران
ارتفاع ۷سانت
قطر ۷سانت
هردوعدد دریڪ جعبه می باشند