خدا شاهده اگه شماها رو من زاییده باشم!!

@tarfand1112