طبق یک تخمین به ازای هر انسان 200 میلیون حشره در دنیا زیست می کند.

🆔 @aiofree