🔹آسپرین بهترین ماده برای رفع لکه لباس سفید:

🔺آسپرین یکی از راه های موثر برای از بین بردن لک های غذا و آب میوه هاست و لباس های سفید را به حالت اولیه و روشن بر می گرداند.

🆑 @aiofree