درمان تیک عصبی

🔸 بابونه ۱۰ گ
🔹 اسطوخدوس ۳۰ گ
🔸 بادرنجوبه ۲۰ گ
🔹گل ارونه ۲۰ گ
🔸 مرزنجوش ۲۰ گ

👈 ۵ گرم را در ۵۰۰c آب جوشانده و قبل از غذا ۲ استکان بخورید

@aiofree | دانستنی ها