‏این تو سکس یه اسپنک بزنه که دختره قطع نخاع میشه

@Aasabedarim